Sider

søndag den 10. juli 2011

Når den undersøgende journalist "konverserer med situationen" - så trækker han på forskellige professionelle simulations-operationer

Fra min "Introduktion til undersøgende journalistik" - et 10 år gammelt SDU-kompendium, citerer jeg videre  fra mit referat af Ettema & Glassers udlægning af den rutinerede unersøgende journalists mentale kompetence - det internatliserede simulationsapparat som gør at han kan foretage de nødvendige afslørende undersøgelser lynhurtigt og meget effektivt: Når først en frame er aktiveret, så har han et repertoire af "moves" til sin rådighed, ligesom en rutineret skakspiller:
De professionelle ”moves” kan deles i to hovedgrene som kendetegner den journalistiske undersøgende praksis: ”One branch is getting people to tell you things they wouldn´t tell sombody else, one branch is getting the facts from records.” – og til det sidste hører både at kunne finde og fremskaffe evt. hemmeligholdte dokumenter og kunne analyserer dem. En tredje gren af ”moves” er ”undercover investigations” – under dække-undersøgelser.
     Til sit repertoire af ”understandings” som den undersøgende journalist besidder, hører bl.a. den grundantagelse at der må være dokumenter derude et sted der kan bevise forholdene, og at man kan tænke systematisk over hvor de mon findes for at indsnævre undersøgelsesfeltet. En anden ”understanding” går ud på at hvis du har viden nok til at stille spørgsmål, så vil folk i det mindste sige noget.
Som jeg skrev i foregående indlæg, så er det den metonymiske tænkning som dominerer det simulationsarbejde som journalisten udfører under sin research: Ud fra enkeltiagttagelser opstiller han hypoteser som har karakter af antagelser om historier, antagelser som kan bekræftes eller afkræftes gennem svar på spørgsmål - altså en slags simuleret samtale med situationen:
Til den professionelle undersøgende journalists kompetence hører at kunne se samspillet mellem på den ene side enkeltcases og på den anden side tal der peger på et bagvedliggende forklarende mønster - som to nødvendige og gensidigt afhængige komponenter til at fortælle en overbevisende og perspektiverende historie, og så at kunne bruge denne ”ramme” som søgemønster for sin research. Når den professionelle praktiker skal vælge mellem ”moves” inden for et "repertoire" når han står i en given situation, så sker det ved  det som Schön kalder ”conversation vith the situation”. 
Det betyder at den journalistiske undersøgelse kan ses som en fortløbende proces hvor hypoteser baseret på få oplysninger, bliver testet gennem ”moves” der giver nye oplysninger, som derefter evalueres i forhold til andre oplysninger, samtidig med at deres kilders troværdighed sammenholdes med andre kilders troværdighed. Det  kan så føre til at hypotesen bekræftes og forstærkes, så den fungerer som ”frame” for nye ”moves”, etc. etc. Eller hvis en hypotese ikke bekræftes, så kan det føre til det som Schön kalder ”reframing”: en ændret eller ny hypotese som grundlag for den fortsatte ”konversation med situationen”.    
"Reframing" betyder altså at forestille sig - simulere - en anden "løsning" på "gåden", som måske ikke er helt så spektakulær som oprindeligt antaget, men som dog indebære en historie som er stærk og afslørende nok til at legitimere omkostningerne ved undersøgelserne.
  Traditionelt taler faglitteraturen om undersøgende journlistik her om maxi-mål og mini-mål. For ikke at sidde skuffet tilbage med en ikke-historie, må journalisten i sit hoved forstille sig den endelige minimale historie som professionelt set er godt nok til at begrunde alt den arbejdstid der er lagt i researchen til den.
Det repertoire af ”moves” som journalisten kan gøre brug af på de forskellige steder i denne proces, kombinerer altså indsamling af oplysninger, testning af oplysninger og hypoteser, og evaluering af både oplysninger og kilder. Og han vil systematisk vælge den kombination af ”moves” og evalueringsstrategier der hele tiden gør det muligt at forstærke den eller de hypoteser der kan give grundlag for en journalistisk top-historie der kommer til at udgøre en overordnet ”masterframe” for hele processen.       
Der kan undervejs være tale om både at teste enkeltoplysninger og mere komplekse hypoteser, og hen imod slutningen kan der være tale om at teste hele historien som en samlet hypotese gennem det afgørende ”træk” som et ”nøgleinterview” – et såkaldt ”confrontation interview” – udgør; det er  et interview hvorved ”den sigtede” – ”the target person” – konfronteres med de beviselige og afslørende kendsgerninger som journalisten er i besiddelse af, og hvor ikke bare interviewpersonens svar, men også måden han svare på kan være det ”sandhedens øjeblik” der er afgørende for om historien ”holder” og ”kommer hjem”. 
Faglitteraturen er helt klar på hvordan man skal forberede et konfrontations-interview. Det skal man ved i forvejen at simulere interviewet - gerne som et egentlig rollespil - hvor man forestiller sig alle sine egne spørgsmål og så de undvigende eller usande svar som de interviewede kan tænkes at komme med.  
   Endvidere skal man simulere interviewet sådan at man med i tasken har alle de korrekte svar som den interviewede ville levere hvis han svarede sandt. Som journalist skal man altså vide alle svarene på det spørgsmål man vil stille:
Hvis ”konversationen med situationen” udvikler sig som den skal hen gennem undersøgelsen, når journalisten til et punkt hvor han er overbevist om at det billede han har af historien som en samlet hypotese, stemmer overens med det konglomerat af facts, dokumenter, data, og kildeudtalelser som han har indsamlet og analyseret. Han er overbevist om at historien ”holder”. Nu skal den så fortælles så den kan overbevise publikum både om dens sandhed og om dens værdi som  væsentlig afsløring.    
Det drejer sig om at finde ud af ”what to include, and where to put it.”, således at publikum dels kan opleve at historien er vigtig og dels kan relaterer sig til dens indhold. Her har den professionelle journalist et repertoire af historieskabeloner: ”masterframes” – som han ”virtuelt” kan teste det indsamlede materiale mod, for at afgøre om det kan udformes i et narrativt skema så historien ”går hjem” hos publikum.
Også her er der enighed i faglitteraturen om nødvendigheden af en knivskarp simulation - nemlig en simuleret samtale med den mest skeptiske læser som tænkes kan, en læser som grundlæggende hele tiden vil spørge: "Hvad rager det mig? Jeg har travlt!", og: "Hvorfor skulle jeg dog tro på det? Journalister jo altid fulde af løgn!" 
   Og med denne super-skeptiske læser, går man sin artikel igennem - linje for linje. Og retter og skriver om og til indtil Journalisten mentalt set får lukket munden på ham.
I praksis har han to redskaber – ”moves” – til en sådan testning: det ene er at formulere hovedvinklen i en enkel klar sætning med historiens kerneoplysninger, som er den påstand historien skal bevise; det andet er at lave råudkast til historien for at sikrer at indhold og form kan arbejde optimalt sammen. I denne fase kan det vise sig at der opdages huller og usikkerheder i den foreliggende dokumentation som kræver yderligere undersøgelser.
Hvis der er tale om magthavere af den tunge, aggressive og hævngerrige slags, så går journalisten sammen med sin redaktør teksten igennem linie for linie en gang til - men nu i forbindelse med en simuleret retssag.
   Spørgsmålet til artiklens kerneoplysninger som den anklagende afsløring bygger på, er: "Holder de i retten"? Og udbygget: "Hvad kan modpartens advokat tænkes at spørge om i en retssag om injurier, om privatlivets fred, eller en erstatningssag for tab af omsætning.

Endelig er faglitteraturen gennemgående enig om at man for at sikre sig løbende meget tidligt i forløbet bør skrive udkast til artikler og udkast til rubrikker og manchetter/underrubrikker. Det er generelt et simpelt og effektivt simulations-redskab at skrive sådanne udkast. De fungerer ligesom prøver - "rehearsels" - til en teaterforestilling hvor man styk for styk i alle enkeltheder nærmer sig den perfekte forestilling - forsideartiklen der nominerer til en Cavling-pris.

Om den professionelle journalists simulationsberedskab - a la Donald Schön

Med brug af begreber som en ”praksissociolog”, Donald A. Schön, har udviklet i bogen ”The Reflective Practicioner – How Professionals Think in Action” (1983), forsøger Ettema &Glasser at indkredse ”skills not taught in textbooks” – professionelle kvalifikationer som bygger på ”tavs viden” som den professionelle trækker på når han udøver sin professionelle praksis, det som Shön kalder ”knowledge and reflection in action.”
Det at kunne se mulighederne for en afslørende historie i et usikkert tip, en uanselig annonce, eller en bisætning i en udtalelse, det er noget der foregår ved en intellektuel proces som Schön kalder ”framing” hvorigennem den professionelle journalist forsøger at give mening og sammenhæng til enkeltiagttagelser og kendsgerninger som er usikre og uigennemskuelige. En ”frame” er altså en slags mental ”ramme”, et skema, en skabelon, et helhedsbillede.
Sådan skrev jeg i mit kompendium "Introduktion til undersøgende journalistik" for små 10 år siden. I lyset af min påstand "forståelse er simulation", så giver det jo rigtig god mening.
   En frame  kan jo nemlig forstås som en kategorisring - en etiket på et aktiveret simulationsrum hvori journalisten forestiller sig hvordan en historie kunne se ud og fremstå hvis dette tip gennem undersøgende og dybtgående research kunne føre til en sensationel afslørende historie.
   Jeg fortsætter teksten i kompendiet, idet jeg konstaterer at jeg den gang allerede var helt i overensstemmelse med simulations-tankegangen. Jeg taler her om "en tænkt kontekst":
”Framing” vil altså sige at ”noget” (oplysninger, beretninger, dokumenter, tal)  sættes i en tænkt kontekst for at se om og hvordan det passer og giver mening. Det sker ved et ”repertoire” af ”moves” der tjener til gradvist at indkredse, afklare og fokusere historien og dens elementer – frem til et stadium hvor den er moden til at blive fortalt og publiceret. Til den slags ”træk” hører afprøvninger, testning og eksperimenter, såvel af hypoteser som af virkelighed (reality-check) – men altid i retning af at få bekræftelser. Disse ”moves” følger altså ”the logic of confirmation”, men den professionelle journalist ved at han altid må være “open to disconfirmatory evidence”.
Oversat: Journalisten bevæger sig fra en simuleret historie med svag virkelighedsforankring, men baseret på en aktivering af tidligere erfaringer, til en faktisk dokumenteret afslørende historie.
   Det sker gennem brug af simulerende og simulerede sandheder, også kaldet hypoteser efter følgende logik: "Vi antager at, så må det indebærer at...."; "Hvis ministeren har talt usandt, så må der være embedsmænd i ministeriet der har viden om det." "Hvordan kan vi find en embedsmænd der kan bekræfte det?"

Et helt aktuelt eksempel: Birhe Rønn Hornbech-skandalen der endte med hends afgang og oprettelse af en undersøgelseskommision, startede med at et SF-folketingsmedlem fortalte en journalist ved Information at hun undrede sig over at integrationsministeren i indfødsretsudvalget og siden fra folketingssalens talerstol havde brugt udtrykket...
"Jeg har besindet mig" 
... i forbindelse med at hun fortalte at ministeriet nu var begyndt at give de statsløse unge det danske statsborgerskab som de juridisk indiskutabelt havde ret til. Udtrykket er jo en metafor for at man har tænkt som om og ændre holdning. Hun må tidligere haft "et andet sind", siger metaforlogikken. Så journalisterne går igang med at grave dokumentation frem for at hun tidligere har ageret ud fra dette "andet sind". Og fandt det!

Med andre ord: Hvorvidt de simulerede sandheder inden for den simulerede historie-virkelighed, så rent faktisk også er sande, undersøges gennem "moves" -  "træk" der har karakter af "afprøvninger", "testninger" og "eksperimenter", "interviews".
   Dvs. journalisten forsøger gennem disse "moves" at afgøre om der er et tilstrækkeligt overbevisende "match" mellem den simulerede historie og virkelighedens kendsgerninger.
   Jeg fortsætter i "Introduktionen":
Til brug for gennem disse “træk” at drage konklusioner har den professionelle oparbejdet ”a repertoire of examples, images, understandings, and actions” hvorved han kan genkende den nye situation som værende af en allerede kendt type - og derfor en der kan bearbejdes på en tilsvarende måde. At have ”næse for nyheder” – og for den undersøgende journalist vil det sige at kunne se at der kan være en for offentligheden væsentlig kritisk nyhedshistorie i noget som nogen forsøger at holde hemmeligt – er altså i denne forståelse ikke blot en rent instinktiv eller intuitiv evne, men professionelt udviklet kompetence til gennem ”framing” at kunne se skumle hensigter i tilsyneladende helt betydningsløse forhold og handlinger, eller til at se skjulte mønstre bagved isolerede facts – og dermed også at se muligheden for en kritisk journalistisk top-historie.
Jeg bemærker nu hvor ofte jeg refererer til "se" som metafor for betydningen "forstille sig". Og at have "næse for nyheder" er jo en smuk sanseapparat-metafor med brug af basis-kategori-ord til at beskrive det abstrakte "noget" som en journalist har der gør at han kan simulere en historie ud fra en enkelt eller nogle få usikre oplysninger.
   Læg også mærke til hvor gennemgående den metonymiske tænkning er i alt det her - fra del ("X"="kilde") til helhede ("Y"="mål"): I en tilsyneladende uskyldig synlig og konkret "del" ("X"= tippet fra folketingsmedelemmet) er det muligt for den mistænksomme journalist-bevidsthed at forestille sig sammanehængen til den større umoralske eller ligefrem kriminelle  "helhed" ("Y"= Birthe Rønn Hornbechs løgn og lovbrud).

          (fortsættelse følger)

Graffiti-strik - yarn bombing - visuel blending og andre historier (Elmgren & Dragset, Christo & Jeanne Claude, Kirsten Justesen)

Politiken havde en anmeldelse af en udstilling på Thorvaldsens museum. Illustreret med et foto af en Thorvaldsen skulptur, iklædt undertrøje. Det var fra en fotoudstilling af kunstnerne ELMGREEN & DRAGSET.
  Her er et par andre eksempler - de nøgne hvide klassiske marmorskulpturer - iført hhv lange norske strikkede skisokker - eller en rygsæk - til en frigjort vandretur i de norske fjelde kan man simulere:

Jason Briefs presse


Det er morsom og uhøjtidelig montage/collage-kunst. Der er tale om visuel blending - to konceptuelt fjerne og adskilte rum forenet i et tredje der kommer visuelt til udtryk. Og vi må selv udtrække den nyskabte betydning af dette blend.
   Det er også et eksempel på simulerende tænkning: Hvad nu hvis... de var levende og skulle have tøj på og begynde at gå ud i verden.

Men så ny og original er ideen ikke, som jeg umiddelbart tænkt. For i Søndagspolitikens rejsetillæg fik jeg endnu et eye-kick! Og googlede på yarn grafitti. Og se bare her:

Wikipedia
Yarn bombing, yarnbombing, yarnstorming, guerrilla knitting, or graffiti knitting is a type of graffiti or street art that employs colorful displays of knitted or crocheted cloth rather than paint or chalk.
Og de bliver hæklet på - på stedet, som man ser:


Og graffiti-strikkerne har måske fået inspiration fra et par noget mere ambitøse kunstnere: Christo Vladimirov Javacheff & Jeanne Claude, der konceptuelt gør noget af det samme - men i en anden målestok:
Pointen er i alle disse tilfælde, at beskueren må konstruere og dermed simulere en historie som kan tænkes at have frembragt disse visuelle sammenstød - en ny blandet "surrealitet". 
   Men der er også kunstnere der går den modsatte vej - den nøgne krop i en forkert og fascinerende kontekst, som fx Kirsten Justesen - med og i sin body-art: