Sider

mandag den 30. oktober 2017

Når brug af iPad blandt mindre børn svækker kreativiteten - en undersøgelse afslører risikoen for at børn mister evnen til at se - og til at opleve det de ser i sammenhæng - og at tegne det. - Kan man gøre noget ved det?


Det er de færreste artikler som jeg læser, hvor jeg efter læsningen siger: "Ja, selvfølgelig". Men det gjorde jeg efter læsningen af denne artikel i Politiken:

Overskrift:
Mister generation IPad evnen til at tegne?
Det er naturligvis et retorisk spørgsmål som artiklen svarer 'ja' til.
   Manchetten lyder:
På en friskole i Københavnsområdet har de kommende børnehaveklasseelever hvert år tegnet et hus til deres skoleleder. I løbet af 15 år har tegningerne mistet farve, detaljer og stilsikkerhed.
Sådan står der på forsiden af Kulturtillægget. Inde i sektionen står selve artiklen, nu med følgende overskrift:
Fra slot til skrot 
Manchetten til netavis-versionen af artiklen lyder:
De danske børn er idéfattige, og deres svigtende kreativitet kan skyldes iPaddens indtog. Teknologien gør børnene afhængige og fratager dem muligheden for at sanse, mener formanden for Danmarks Billedkunstlærere. 
Hvorfor deler jeg den bekymring?
   For det første tegnede og farvede jeg meget da jeg var lille - under skolealderen. Og husker glæden ved at se de resultater jeg kom afsted med.
   For det andet var der en periode da jeg var ung danskstuderende hvor jeg interesserede mig meget for børns tegneudvikling og lærte mig at identificere de forskellige faser i fx at tegne/male et menneske som de fleste børn gennemgik under de første års opvækst.
   Fx lærte jeg at et bestemt stadie i børns tegning af mennesker havde betegnelsen "en kopffüssler"; som den her glade figur tegnet af et af mine bonusbørnebørn da han var - måske 3 år: et hoved med to ben:


Noget af det jeg undrede mig over den gang, var hvorfor nogle få børn - som jeg selv og enkelte af mine venner - var fortsat med at tegne og male op igennem ungdommen - mens andre - langt de fleste - relativt  tidligt og pludselig bare holdt op.
   Og derefter senere i livet kunne finde på at sige noget i retning af: "Jamen, jeg kan ikke tegne/male."
 
Jeg husker jeg var fascineret over de mange børnetegninger som man kunne se og læse om i forskellige undersøgelser, og som man med de rette begreber kunne analysere ud fra et udviklingssynspunkt.
   Her er et blandet udvalg hentet fra nettet. Enjoy ....


Og jeg var ligeledes stærkt optaget af hvordan den kreativitet der lå i spontane børnetegninger i de tidlige barneår, kunne bevares, stimuleres og udvikles senere i barn- og ungdommen under særlige skoleformer: Summerhill-skolen i England, Steiner-pædagogikken, Bernadotteskolen herhjemme med CC. Kragh Muller som leder, Regio Emilia-filosofien forankret i eksperimenterende pædagogik i Norditalien:
Og så var der jo også en del af de kunstnere fra omkring århundredskiftet og fremefter hvis kunst jeg var meget optaget af i 60'erne og senere, som dyrkede børnetegninger som ideal, og/eller lod deres kunst blive stærkt inspireret af dem, som fx Klee og Picasso - og senere Cobra-gruppen:
   Her tekst-indledningen fra New York Times til en artikel om en udstilling der i 2006 har som ambition at udforske og udfolde børnetegningernes betydning for moderne kunst:
WHEN Paul Klee laboriously copied a mountain landscape by his 12-year-old son, Felix, into his own 1920 painting "Untitled (Tent City in the Mountains)," he paid tribute to the vitality and inventiveness of childhood, a source of creativity celebrated at least since Rousseau. His homage put him squarely in a modernist tradition that sought refuge from academic constraints in the somewhat mythical paradise of an untrained eye that sees the world afresh, a childlike hand still unshackled by habit and skill.
   Decades earlier, when Klee had just finished his art studies, he discovered a cache of his own childhood drawings. He described them, in a 1902 letter to his fiancée, as "the most significant" ones he had yet made.
Artiklen er illustreret med denne tidlige Poul Klee-tegning (han var født i 1879):


Artiklen i Politiken satte hos mig flere erindringer igang om tidligere indlæg og reference her på blokke.
  Den handler altså om hvordan børns 'evner' til at tegne og tænke visuelt forfalder og bliver ustryksmæssigt fattigere fordi IPaden totalt dominerer deres visuelle liv. Det er et liv der mentalt og fysisk bliver amputeret og som svækker de dele af hjernen der ellers tidligere blev stimuleret, når børnene gennem uhæmmet brug af Ipadden fratages den særlige kropslige aktivitet som karakteriserer det at tegne og male.
   
Det er fx kun godt et år siden jeg skrev et indlæg der fortalte om at det at tage noter fra en forelæsning i hånden frem for at skrive noterne på sin computer eller IPad, at det gjorde at de studerende huskede noterne og det de refererede til, meget bedre.
   Eller omvendt at det at skrive noter under forelæsningen på en skærm af en slags og med et tastatur af en slags, gjorde notetagningen mindre effektiv som læringsredskab fordi de studerende glemte mere af det forelæst end hvis de havde skrevet dem i hånden.
   Disse udsagn blev underbygget af seriøs forskning som man kan læse om i dette indlæg som er fra august 2016.
Der er også mange undersøgelser der bekræfter det gamle engelske bevingede ord om at ' learning by doing' - er bedre og mere effektivt end bare 'learning by listening´ - til underviseren - eller 'learning by reading' - en bog.

I begge tilfælde kan resultaterne af den slags undersøgelser langt hen ad vejen forklares af den moderne hjerneforskning.
   Hvis flere forskellige dele af hjernen aktiveres når man er igang med at lære noget - herunder de dele der forvalter og styrer vores fysiske handlinger og motorik (motorcortex og præmotorcortex) - så er det  der læres og forstås, tilsyneladende mere anvendeligt og hænger bedre fast end hvis disse handlingsorienterede dele af hjernen er inaktive under læreprocessen.
   Det kan også hænge sammen med at der i præmotorcotex sidder en stor mængde af de såkaldte spejlneuroner der gør det muligt neurologisk at forbinde de handlinger man forestilller sig at gøre, med de tilsvarende handlinger når man faktisk udfører dem, og med de tilsvarende handlinger når man se en anden praktiserer dem; fx at cykle, at skære et stykke rugbrød, at svømme; at gå over gaden for grønt lys, etc.
   Man lærer at udføre en handling ved at simulere at man udfører handlingen som man først har set en anden udføre. 
 
Og det er det samme med memoteknikkerne - de mentale tricks der gør at folk kan lære at huske store mængder af 'meningsløs' information uden at deres hjerne og hukommelse i øvrigt er noget der skiller sig ud (jfr. bogen "Moonwalk With Einstein" af Joshua Foer).
   Tricket er at sørge for at de for så vidt kontekst- og meningsløse 'enheder' som skal huskes - tal, formler, bogstaver, navne - via træning forbindes i den visuelle hukommelse med fysiske billeder i en velkendt kontekst - fx via såkaldte "hukommelses-paladser":


Hvordan hænger alt det så sammen med artiklen i Politiken om udviklingen som har overskriften "Fra Slot til Skrot"?
   Jeg citerer lige fra indledningen:
Sådan tegner børnene i dag: Se udviklingen fra 2002 til 2016 
I gennem 15 år har en skoleleder på en friskole bedt alle børn, der skal starte i skolen, tegne en tegning. I 2002 var børnenes udtryk detaljeret og farverigt. I dag er deres tegninger mere simple og unuancerede.  Udviklingen forundrer forskere og bekymrer billedkunstlærer Lykke Andersen. iPadden har taget alt for meget over, mener hun.
   De 10 tegninger er her udvalgt blandt de 60 tegninger, skolelederen har modtaget fra de tre årgange. De viser den gennemgående tendens blandt børnenes tegnefærdigheder de forskellige år.

Tegnet i 2002
Skolelederen på en lille friskole uden for København har i mange år taget en samtale med de nye børn et for et, foråret før de skal begynde på skolen. På et tidspunkt i samtalen giver han dem et stykke papir og en æske farvekridt og spørger, om de vil tegne en tegning til ham.
   Hvis de ikke selv har en idé til, hvad de vil lave, foreslår han dem at tegne et hus, så det gør langt de fleste. Og der er sket noget interessant i de 15 år, han har indsamlet tegninger. Det vurderer børnepsykolog og specialist i analyse af børnetegninger Grete Binger, der har set skolelederens bunker.
   »Nogle er exceptionelle i deres detaljerigdom«, bemærker hun, da hun ser på tegningerne fra 2002, tegnet af børn, der i dag er omkring 21 år gamle. Langt de fleste har tegnet det hus, skolelederen har foreslået.
   »Men næsten alle børnene har tegnet noget uden om huset. Mange har en basislinje, enten tegnet som en streg eller græs. Det vil sige, at tegneren placerer huset i tid og rum, i en sammenhæng«.
Tegnet i 2009 I 2009, hvor tegnerne er børn, der er omkring 14 år i dag, er det kun halvdelen, der har tegnet det hus, skolelederen foreslog. »Men«, pointerer Grete Binger:
   »Detaljerigdommen er mindre, og der er ikke på samme måde omgivelser med. Lidt under halvdelen har den basislinje, som vi tolker som et tegn på modenhed.    Nu er der 7 børn, der kun bruger én farve. Flere farver kan tolkes som et udtryk for flere følelser, men også for, at barnet har brugt mere tid og udnyttet de redskaber og muligheder, der er stillet til rådighed«.
Tegnet i 2016

 
I 2016 har alle børnene tegnet et hus. De fleste har kun brugt en af de farver, der lå foran dem. Mange har trykket så svagt, at man næsten ikke kan se stregen, og husene er blevet mere primitive. Meget få udfylder papiret, og husene står som satellitter uden basislinje.
    »Hvor de 6-årige tidligere tydeligvis i deres hoved havde et klart billede af, hvordan et hus ser ud og har haft overskud til at tegne ting uden om, ser det i dag ikke ud til, at de har meget erfaring med at producere et grafisk udtryk«, siger Grete Binger.
Der er jo ikke tale om en supervidenskabelig undersøgelse af mange børns tegninger over tid - statistisk udvalgt til at være repræsentative for deres årgang og med den spredning i social baggrund som man kunne ønske sig, ved et definitivt stykke forskning hvis resultater man skal forholde sig til.
   Ikke desto mindre giver de indsamlede tegninger mulighed for at opdage tegn på generelle forandringer i børns billedsprog, fordi det er en sammenlignelig børnegruppe og en sammenlignelig situation og opgave gennem alle årene, det konkluderer Jakob Ørsted, der er uddannet billedkunstner og lektor ved pædagoguddannelsen på UCC i København.

Selv er jeg ikke i tvivl. Jeg har 3-4 børnebørn som er vokset op med iPadden og som nu er mellem 8 og 16 år.
   Og jeg har jo oplevet hvor meget tid de bruger med diverse spil og videoer mv. som iPadden frister børnene til at bruge - når familien samles til fejring af fødselsdage - eller andre former for familiekomsammen.
   Min oplevelse er at børnene i den alder utvivlsomt falder for de mentale fristelser som spil- og game-mulighederne i iPaddens apps-indhold tilbyder, og som betyder at børnene mange timer om ugen hjemme eller i skolens frikvarter, har totalt fokus på iPaddens skærm (eller måske nu: smart-telefonens) og på at manipulere og styre det der foregår med fingerne på tastaturet. Og til gengæld i lange perioder helt har abstraheret fra de umiddelbare social omgivelser som måtte komme i form af kontakt og samspil (fx leg) med andre børn/mennesker i situationen. 

Det er en vigtig del af det at være kreativ at man kan genkalde sig erindringer, oplevelser og erfaringer i form af fremkaldte billeder på den indre skærm, det som på engelsk kaldes "the minds eye". 
   Og det svært ikke at tolke den udvikling  (= afvikling af kontekst, farver og detaljer i hus-tegningerne) som artiklen i Politiken referer og dokumenterer er sket over en 15-årig periode, som en mental forarmelse og nedsmeltning af børns mulighed for at udfolde sig kreativt og socialt. 

Kan man - børn, forældre, samfundet - da gøre noget? 
   - Ja, ligesom med cigaretter, euforiserende stoffer, alkohol og aktive smartphones i klasseværelserne, så kan man forbyde eller begrænse brugen af iPadden hos børn til et bestemt antal timer dagligt eller ugentligt. Og måske først tillade at de får lov at bruge den når de er 8 eller 10 år.
   Eller man kan belønne de børn der begrænser brugen, ligesom jeg i sin tid fik at vide at jeg ville få et kørekort hvis jeg ikke røg før jeg var atten (hvad jeg dog ikke holdt).

Og jeg gider helt ærligt ikke høre på velmenene venner og pædagogiske eksperter som siger at forbud og grænser er forkert og giver bagslag: at det er vigtigt at børnene fra de er helt små lærer at brug iPadden fornuftigt og dermed begrænse omfanget af de 'skader' på hjernen som vi jo nu får stadig mere dokumentation på sker over årene ved uhæmmet brug.
   Som jeg ser det, er der tale om en særlig afart af ludomani der simpelthen skyldes at hjernens belønningssystem kører med klatten når først den har oplevet hvordan det føles med et skud dopamin hvert 5. eller 10. minut ved uhæmmet brug af iPaddens uendelige muligheder for spil og underholdning lige ved hånden.
   Tror man virkelig at ikke-digitalt-erfarne eller digitalt amatøriske forældre på den baggrund kan opdrage deres børn til at begrænse og beherske den daglige brug af iPadden til noget der er 'fornuftigt' og 'under kontrol'?
   Jeg gør det ikke. 

Carl-Henning Pedersen, der var en af den berømte COBRA-gruppes danske medlemmer, skrev i udstillingskataloget til Kunstnernes Efterårsudstilling, 1948, hvor han og flere andre fra gruppen udstillede:
»Al Ægte kunst kommer fra menneskets sind«, »Sindet omformer de oplevelser, vi henter i naturens verden, i vor egen verden. Livet strømmer ustandseligt og ophober sine oplevelser.«
Den mentale strømning fra menneskets sind som "omformer de oplevelser vi henter i naturens verden", til visuelle levende kunstneriske udtryk "i vor egen verden", den synes at være kraftig svækket og på retur hos iPad-overstimulerede børn i de senere år. 
   Foruroligende!

Carl-Henning Pedersen: "Ved havet", 1987. Olie på lærred, 206 x 290 cm.

lørdag den 28. oktober 2017

Insekthoteller (2) - flere billeder - og med associationer til groteske græskar - og rædsomme roelygtemænd

Jeg skrev det foregående indlæg om insekthotteller - inspireret af at en af mine morgensvømmervenner havde bygget et af slagsen og opstillet det til offentligt skue uden for det lejlighedskompleks han boede i.
   Ideen havde han fået fra sine ugelange vandreture i Tyskland og Frankrig hvor han havde mødt en del rundt omkring.
 
Argumentet for at sammentømre og opstille insekthoteller, er at det hjælper insekter som er vigtige for vores natur (bestøvning af blomster, føde for fugle, omsætning af planter til muld) med at overleve i et ellers stadig mere insekt-ugæstfrit miljø af kunstig velplejet natur.
   Baggrunden for min interesse var også en nyhed om at mængden af insekter i naturen over jorden over en bred bank var faldet drastisk (80%) i løbet af de sidste 25 år. Med risiko for økologisk kollaps hvis den negative udvikling fortsætter.

Research på nettet har imidlertid ikke (endnu) givet videnskabeligt funderet  dokumentation for at det faktisk batter noget i forhold til at forbedre biodiversiteten i dens store skala. 
   Men at de kan være nyttige i det nære lokale miljø er jeg (og diverse naturvejledende entusiaster på nettet) ikke i tvivl om.

Men skidt. 
   De er utvivlsomt sjove at lave, man lærer noget om naturen ved at  indsamle materialer til dem og bygge dem, og arbejdet med dem stimulerer til kreativ tænkning og opfindsomhed. Og så er de oven i købet dekorative at have stående i haven eller på terrassen.
   Enhver skolelærer i naturfag vil utvivlsomt score højt hos eleverne hvis han/hun i undervisningen gav dem som opgave at bygge insekt-hoteller.

På nettet kan man, især hvis man googler nogle af de engelske betegnelser: 'insect hotel', 'bug hotel', 'insect house', 'bug abode' - finde mange specialopskrifter til hvordan man bygger insekt-ly som især tiltrækker særligt 'nyttige' insektarter ('beneficial insects') som fx mariehøner, graver- og snyltehvepse, humlebier, netvinger, natsommerfugle m.fl. 
http://www.science.ku.dk/vildcampus/doc/Insekthoteller.pdf
http://www.urbangardensweb.com/2016/02/27/how-to-design-a-bug-hotel-to-attract-beneficial-insects-and-bees/
Jeg blev faktisk så glad i låget over at finde alle de mange billeder af alle de mange forskellige insekthoteller på nettet, at jeg i det følgende bare viser en lang række forskellige af slagsen:

hotel-insectes
How to make a mini wildlife stack for your garden
totem cheval otemoo.over-blog.com
11 Inspirations for Insect Hotels via @1001Gardens

Insektenhotel im Baumstamm. Einfach eine geniale Idee. Beschreibung und Anleitung auf www.gartenkollektiv.de
Insektenhotel im Fachwerkstil
Wildlife Wall
Insektenhotel van Sonja Reuser

Jeg har for andet år i træk sammen med to børnebørn skåret groteske ansigter ud af Halloween-græskar til at lyse op inde fra i mørke:
   Her sidste års resultat:  


Her er årets resultat hvor jeg selv har bidraget med et:


Jeg kan ikke løbe fra at jeg - selv i min høje alder - faktisk syntes det var sjovt at skære maskerne ud af de store græskar, og at opleve at det syntes mine to børnebørn også i år.
   Det er samme slags kreative fornøjelse - men noget længerevarende og fysisk mere krævnede - jeg forestiller mig børn og voksne kan få ved at bygge insekthoteller. 
   Og efter endt funktion som lygter i efterårets aften- og natte-mørke tænker jeg mig at græskarlygterne også kan lægges ud i naturen til glæde for både fugle, mus og insekter.

Og så får jeg lige en association til min egen barndom på Lolland i 50'erne hvor jeg boede på sukkerfabrikken i Holeby i en række år. 
   Dengang skar vi også lys-lygte-masker - men det var ud af sukkerroer som bønderne havde tabt fra vognene når de kørte dem ind på sukkerfabrikken:torsdag den 26. oktober 2017

Insekthoteller: Kreativt svar på alarmerende nyhed - om at 80 procent af insekterne er forsvundet siden 1989 - eller hur?

Insekthotel i Vordingborg by

Denne blog er i sit grundsyn konstruktiv og analytisk - og satser på solid viden, ny som gammel, og analyser af den. Men den er også konstruktiv tænkt: åben for nye ideer og tanker - og vil gerne udforske erfaringer og anvendelsesområder som ikke er blåstemplet af eksperter hvis bare de har noget med temaet kreativitet at gøre.

Jeg er passioneret morgensvømmer. Når den lokale svømmehal åbner tidligt om morgenen, står jeg der sammen med en lille gruppe lige så dedikerede og er klar til at gå under bruseren og i bassinet - og til sidst i sauna og under den kolde bruse. Hver morgen året rundt.
   Jeg har flere gange tidligere fortalt om den glæde jeg har af mødet og snakken med de andre morgensvømmere, der repræsenterer et bredt udsnit af aldersgrupper og udgør et pænt udvalg af samfundets professioner og diverse sociale baggrunde. 
   Over halvdelen er dog nok nærmere pensionsalderen end den alder hvor man stifter familie.

For ikke så længe siden fortalte en af mine kreative morgensvømmervenner (pensioneret konditormester) at han var igang med at bygge et 'insekthotel'.
   "INSEKTHOTEL"? Ordet havde jeg hørt før, men det stod godt nok lidt tåget for mig hvad det egentlig var for noget. 
   Men HOTEL-metaforen gav jo et godt fingerpeg.
   
I forvejen kendte jeg ham som en vandringsmand af Guds nåde, som til fods har tilbagelagt flere tusinde kilometer på Europas veje i de senere år, og herunder selvfølgelig også gået Caminoen i Spanien. Og siden skrevet om sine oplevelser.
    Og, blev jeg klar over, han var også en dygtig handymand som havde snedkereret to fine udendørs "shelters" for beboerne i det lejlighedsbyggeri han selv boede i.
    Dem kan man se fotos af her:


Hotel-byggeren fortalte at der nu var lidt diskussion med de andre lejere om placeringen af insekthotellet da det var færdigt. 
   Normalt forsøger man jo at undgå alt for meget krible-krable i sine nære omgivelser. Med et 'insekthotel' blev krybet - med eller uden vinger - jo nærmest inviteret inden for, gik diskussionen på.
   
Men nu står 'hotellet' der og ser både smukt og dekorativt ud. Og for insekter er det forhåbentlig både indbydende og gæstfrit. 
   Det er klar til indflytning for diverse insekter, insekter med deres pupper og larver som vi jo ikke kan undvære i vores natur - selv om mange mennesker helst vil være fri for dem sådan til daglig i den umiddelbare nærhed (blandt andet jeg selv som reagerer uforholdsmæssigt kraftigt på insektbid og -stik):


En passant nævnte hotelsnedkeren og vandringsmanden så lige det perspektiv der lå i den nyhed i medierne som vi begge havde bemærket for nylig: at forskere havde fundet ud af at der var et bekymrende kraftigt fald i mængden af insekter i Europas naturområder.
   Og det kunne man forhåbningsvis bidrage til at modarbejde med sådan et insekthotel, antydede han med et skævt smil.

Nyheden havde været fremme for nylig. Igen. 
   Men der var egentlig tale om en regulær forskningsbaseret gammel nyhed som uheldigvis kom ud i medierne i agurketiden.
   Jeg synes den på baggrund af det flotte insekthotel fortjener at blive udfoldet.  Så her ...     

Er der et regulært samfundsmæssigt, konstruktivt perspektiv i at bygge insekthoteller? - kunne man spørge.
   Berlingske Tidende viderebragte nyheden den 23. juli - altså midt i agurketidens vrimmel af letkøbte ikke-nyheder. 
   Overskriften lød:
Forskere frygter økologisk kollaps: Europas insekter forsvinder
Alarmerende, mildest talt. 
   Rigtig god grund til at politikere og journalister skulle gå på barrikaderne med det samme. Og fremsætte krav om meget mere økologi - og udstede forbud mod diverse kemiske insektbekæmpelsesmidler - uanset påstande om lave og ufarlige grænseværdier for mennesker.
   Men jeg mindes ikke at den historie blev samlet op og videreudviklet i medierne den gang. 
   Miljøjournalisterne og -politikere har vel været på sommerferie i Nordsverige hvor der vist er myg nok.

Underoverskriften uddybede historien:
Drastisk tilbagegang for Europas insektbestande. Siden 1989 er mængden af insekter målt i biomasse faldet med mere end 80 procent.
http://www.globalen.dk/single-post/2017/06/30/Nye-studier-fastsl%C3%A5r-Pesticider-skader-bierne
Og jeg mindes også at vi sidste år oplevede at få en uønsket fritflyvende bisværm til at lande  på flisegangen i vores have. Og at den biavler-mand som kom og hentede sværmen, fortalte at sådan en sværm af honningbier - med indbygget lebendig dronning - i hvert fald var 400 kr. værd på bi-dronning-marekedet i Danmark.Men hvornår startede egentlig det store fald i de europæiske insekters biomasse?
   Man brugte jo også meget farligere sprøjtemidler i årtierne før 1989, midler der nu er strengt forbudt (fx DDT!). Så det kan måske være en langtidseffekt af tidligere tiders pesticidoverforbrug af endnu giftigere midler når insekterne mængde og fylde er reduceret så drastisk de sidste 25 år.
    Her er det afvisende svar fra forskeren ikke helt så skråsikkert.
   
Men det der er afgørende galt, og som kan begrund alarmformuleringen om "økologisk kollaps", synes at være at den slags natur der nu dominerer vores 'grønne områder', helt generelt er stærkt insekt-U-venlig og nærmest lidt ørkenagtig.
 
Normalt vil naturen reagere på "huller" der opstår ved at dyrearter reduceres kraftigt i antal -  eller helt forsvinder, ved at de hurtigt udfyldes af andre invasive eller opblomstrende arter (= det man i erhvervsøkonomien kalder 'disruption', se foregående blogindlæg).
   Men den udvikling har vi ikke set ske når det gælder insekterne i Europas natur når man måler over et stræk på fx 100 år: Der er nok kommet mere 'natur' i form af grønne planter, men den 'natur' er simpelt hen overordnet og samlet set mere insektafvisende (= alt for pæn og ren og friseret og ryddet og opdyrket) end den der var der for et århundrede siden:
Paradoksalt nok er der i dag mere planteproduktion i naturen, men insekternes krav til levestederne honoreres ikke. Set i forhold til Europas øko-systemer for 100 år siden er der i dag langt færre blomster, mindre gødning og færre ådsler i naturen. Samtidig foretrækker insekterne varme levesteder, og mange af vores marker og skove er præget af fugt og skygge.
   Såfremt den tyske undersøgelse står til troende, er det et ualmindeligt stærkt alarmsignal om, at der er noget helt galt i vores natur.
- Resultatet af den tyske forskningsundersøgelse er så opsigtsvækkende, at det bør bekræftes af andre undersøgelser, inden vi bredt accepterer det som sandheden. Men hvis vi ser på antallet af insektædende fugle, så kan vi se, at de fleste arter også er i tilbagegang. Det kan godt tyde på, at de tyske forskere har fat i den lange ende, siger Rasmus Ejrnæs.
Vi er alle fortrolige med metaformodsætningen: en RIG natur vs en FATTIG natur.
   Ingen tvivl om at Europas lande og samfund,  trods alt - inklusive to verdenskrige - i de sidste hundrede år er blevet 'rigere' rent materielt (BNP).
   Men ... og det er pointen her: Naturen i Europa er altså i de sidste 100 år blevet 'forarmet' og 'udpint', og for langt de fleste insekter er den dermed blevet i den grad U-GÆSTFRI.

Og hvis 'fattigdom' måles i andet end materielle goder, så er vi mennesker også, ifølge Ejrnæs, blevet ramt af det store fald i insekternes biomasse selv om vores bilruder er mindre insektplagede om sommeren end i gamle dage:
Udover fødemangel for mange af vores ynglefugle, kan insekternes kollaps også føre til, at planterne bestøves dårligere, påpeger Rasmus Ejrnæs.
   - Når naturen på den måde bliver fattigere, bliver vi også fattigere som mennesker. Naturens magi er en vigtig del af både vores kulturarv og vores livskvalitet som mennesker, siger Ramus Ejrnæs til Nordjyske Stiftstidende.
Forskeren Rasmus Ejrnæs giver ikke nogen løsning på udsigten til 'økologisk kollaps'. Det er sådan lidt typisk.
   Men for en praktisk anlagt handyman eller -kvinde kan man foreslå: Lav et insekthotel og stil op i haven, på terrassen eller altanen. 
   Min kreative morgensvømmerven har vist vejen og er en glimrende rollemodel som hotelbygger. 
   Og der er masser af vejledning at hente på nettet:
https://naturguide.dk/byg-dit-eget-insekthotel/
http://www.friluftsraadet.dk/media/542971/insekthotel_net.pdf
http://www.science.ku.dk/vildcampus/doc/Insekthoteller.pdf
Man kan også købe sig til et - hvis man ikke er helt så handy:
https://coop.dk/soeg/soeg?pagecontext=webshopDk&q=Insekthotel
Eller man kan købe et som samlesæt som ens børn kan bygge et insekthotel ud af: 
https://kitchen4kids.dk/search/?q=Insekthotel
Der er ca. 1.1000.000 parcelhuse i Danmark. Og lad os antage at hvert af dem opstiller et enkelt insekthotel i haven eller på terrassen? 
   Der er 98 kommuner i Danmark og næsten alle byer har et eller flere parkanlæg eller gadekær eller lign. grønt område. Lad os antage at stadsgartneren i alle de kommuner opstillede mindst ti insekthoteller i kommunens grønne områder (som man sikkert kunne få frivillige til at lave - bare for fornøjelsens skyld).
   Hvor meget det ville batte, ved jeg ikke. 
   Men mon ikke en del, alligevel. Og skade kunne det under ingen omstændighed gøre.
 
Her et link til Wikipedias artikel om 'Insect Hotel':
https://en.wikipedia.org/wiki/Insect_hotel
Ideen er i Danmark ikke så gammel. 
   I 2011 omtaler Søren Ryge i en artikel fænomenet - foranlediget af et læserbrev hvor skribenten fortæller at et familiemedlem har set et insekthotel bygget af to schweizere på en vingård i Italien - og taget dette foto:


Søren Ryge er begejstret og anbefaler ideen til læserne.
http://politiken.dk/forbrugogliv/boligogdesign/bolighaven/boligsporgsmaal/art5021389/Ryges-brevkasse-Lav-et-hotel-til-insekterne
Når jeg nu er igang med at gøre reklame for et godt og samfundsnyttigt  projekt der kan modvirke et økologisk kollaps i Danmark, så kan jeg også nævne at Rune Engelbreth Larsen er udkommet med en mursten af en flot gennemillustreret bog som er værd at anskaffe og læse:
VILDERE VIDDER I DANSK NATUR
Med undertitlen:
Hvor og hvordan over 1.000 kvadratkilometer natur kan blive vildere, imødegå naturforarmelse og fremme artsrigdom og oplevelsesrigdom


Rune er fortaler for at en stor del af den relativt forarmede natur som kendetegner de danske friserede og tæmmede 'naturområder', får muligheder for at vokse vildt - og dermed udvikle sig så de i højere grad end nu kan fungere som en slags insekt-, dyre- og plantehoteller - i kæmpeskala - til en langsigtet berigelse af biodiversiteten i den danske natur.

Mange af min blogs læsere vil huske Rune Engelbreth Larsen som en skarp og kritisk politisk klumme-skriver i Politiken i en række år. Nu er han medlem af bestyrelsen for Dansk Naturfredningsforening.